Mantel­overeenkomst Overheid

Overheid

Mantel­overeenkomst Overheid

Resultaat­verplichte ICT/IV-opdrachten

Garansys (onderdeel van Caesar Groep) heeft begin 2022 een contract (mantelovereenkomst) met de overheid afgesloten voor het uitvoeren van resultaatgerichte ICT/IV-opdrachten.  

De aanbesteding 'Resultaatverplichte ICT/IV-opdrachten' is opgezet door het Inkoop Uitvoering Centrum EZK (IUC-EZK), een onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), dat weer deel uitmaakt van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Deelnemers zijn de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Defensie, Financiën, Infrastructuur en Waterstaat (Rijkswaterstaat), Justitie en Veiligheid (Centraal Justitieel Incassobureau) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Sociale Verzekeringsbank. Het eerste perceel van de tender bestaat uit opdrachten op het gebied van ICT en informatievoorziening voor ontwikkeling, beheer, advies en/of training rondom maatwerkapplicaties en -ondersteuning.  

De opdrachten kennen een contractuele verplichting voor een opdrachtnemer tot het opleveren van een vooraf bepaald resultaat (in tegenstelling tot bijvoorbeeld een inspanningsverplichting). Oorspronkelijk was de totale verwachte waarde van dit perceel over de volledige looptijd van de raamovereenkomsten (vier jaar) geraamd op circa 192 miljoen euro. Gedurende de aanbesteding (in de eerste nota van inlichtingen) is de verwachte afname vanuit Defensie aangepast, waardoor de totale verwachte waarde van dit perceel over de looptijd uitkomt op zo een 198 miljoen.  

Ben je werkzaam bij een van de genoemde overheden dan kun je gebruikmaken van de afgesloten overeenkomst. 

De aanbestede activiteiten zoals deze omschreven zijn in de originele aanvraag: 

 

Werkzaamheden aan maatwerkapplicaties 

De werkzaamheden aan maatwerkapplicaties bestaan uit “beheer en onderhoud” en “ontwikkeling en bouwen”. Beheer en onderhoud beperkt zich in hoofdzaak tot technisch applicatiebeheer. Ontwikkeling en bouwen omvat een breed scala aan werkzaamheden, zoals programmeren, parametriseren, installeren en uitrollen, inclusief alle daarbij behorende voorbereidende ICT-werkzaamheden. Ontwikkeling betreft zowel nieuwbouw als het doorontwikkelen van bestaande maatwerkwerkapplicaties, tenzij doorontwikkeling van deze maatwerkapplicaties onder beheer en ontwikkelcontracten vallen. Aan zowel beheer en onderhoud als aan ontwikkeling kunnen werkzaamheden in aanpalende ICT-gebieden worden toegevoegd, mits de toegevoegde werkzaamheden in omvang niet de hoofdwerkzaamheden overstijgen. Leveranciers dienen alle gebruikte technologieën te kunnen ondersteunen, hetzij door inzet van eigen personeel, hetzij door gebruik te maken van gespecialiseerde onderaannemers. 

 

Overige maatwerk werkzaamheden 

De overige maatwerk werkzaamheden hebben betrekking op een breed scala aan niet-strategische ICT-vraagstukken, veelal direct (functioneel en/of technisch) gerelateerd aan een technische ICT-omgeving die door een Deelnemer wordt gebruikt in productie, test- en/of ontwikkelomgeving. In alle gevallen is sprake van een contractueel overeengekomen resultaatverplichting. De werkzaamheden betreffen in hoofdzaak opdrachten met de volgende kenmerken:

 

 • Technisch advies
 • Impactanalyses 
 • Doorlichting 
 • Haalbaarheidsstudie 
 • Technische analyse en metingen
 • Marktverkenning en productvergelijkingen
 • Optimalisatie en performanceverbetering
 • Contra-expertise  
 • Audits, testen 
 • Technisch documenteren en beschrijven 
 • Calculaties 
 • Specificaties en opdrachtbeschrijvingen 
 • Architectuurstudies 
 • Werkzaamheden voortkomend uit de toepassing van standaard software
 • Beoordeling van de kwaliteit van de applicatie

 

Per opdracht zal specifiek worden bepaald in hoeverre onderdelen vast worden overeengekomen, wat op grond van welke verbanden en/of afhankelijkheden op welke wijze variabel wordt overeengekomen en welke algemene/rand- voorwaarden daarbij over en weer gelden. Wel kan worden gesteld dat de basisvorm “resultaat” de meer traditionele opdrachtvorm betreft en de basisvorm “agile” meer iteratieve samenwerkingsvorm is zoals de methode Scrum. De basisvormen zijn onderlegger van opdrachten voor de hierboven genoemde type opdrachten. 

 

Persbericht: Rijk sluit raamovereenkomst maatwerk voor 198 miljoen | Computable.nl 

Hedwig Pruis3

Meer weten? Neem contact op.

Hedwig Pruis

Business Development Overheid
06-15240926
h.pruis@garansys.nl