Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Caesar Groep

1. Onderwerp en toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten en daaraan verbonden bijlagen, rechtshandelingen alsmede alle daarop volgende verplichtingen welke door Caesar Groep Rotterdam B.V. en/of aan haar gelieerde vennootschappen en door haar voor de dienstverlening ingeschakelde derden (hierna te noemen “Caesar”) worden aangegaan met de opdrachtgever (“Opdrachtgever”). Caesar en Opdrachtgever gezamenlijk hierna ook aangeduid als “Partijen”.

1.2 Door Opdrachtgever gebruikte algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, worden door Caesar nadrukkelijk van de hand gewezen en zijn, tenzij expliciet anderszins schriftelijk is overeengekomen, niet van toepassing.

1.3 Iedere communicatie kan zowel schriftelijk als elektronisch mits deze reproduceerbaar is.

1.4 Caesar verricht haar dienstverlening met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving betreffende bescherming van persoonsgegevens. Caesar is niet verantwoordelijk voor het nakomen van verplichtingen ter bescherming van persoonsgegevens. Caesar is ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens bewerker in de zin van de wet. Meer specifieke informatie daaromtrent is raadpleegbaar via de website van Caesar.

2. Aanbieding en overeenkomst

2.1 Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is aangeven, zijn alle aanbiedingen van Caesar herroepelijk en vrijblijvend.

2.2 Een overeenkomst tussen Caesar en Opdrachtgever komt tot stand door:

  1. ondertekening van een opdrachtbevestiging; of
  2. ondertekening van een overeenkomst; of
  3. het verrichten van werkzaamheden door Caesar ten behoeve van opdrachtgever.

2.3 Een overeenkomst die een waarde van € 10.000 niet te boven gaat dan wel verlenging van een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke of elektronische bevestiging door Caesar aan Opdrachtgever zonder dat daarvoor een afzonderlijke handtekening vanuit Opdrachtgever is benodigd. Een dergelijke bevestiging vanuit Caesar wordt geacht correct en volledig te zijn, tenzij Opdrachtgever direct, maar uiterlijk binnen vijf werkdagen na verzending, schriftelijk kenbaar maakt dat de bevestiging niet correct is.

2.4 Wijziging van een overeenkomst op verzoek van Opdrachtgever, is uitsluitend mogelijk na schriftelijk akkoord van Caesar.

3. Rechten en verplichtingen Caesar

3.1 Caesar spant zich in om de werkzaamheden genoemd in de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst uit te (laten) voeren conform de daarin vastgelegde specificaties, of indien dat nadrukkelijk is overeengekomen, de werkzaamheden te laten resulteren in het schriftelijk vastgelegde resultaat (“Deliverables”).

3.2 Caesar is gerechtigd om de uitvoering van de in artikel 3.1 bedoelde werkzaamheden te laten uitvoeren door aan haar gelieerde vennootschappen. Caesar ziet er tegenover Opdrachtgever op toe dat aan haar gelieerde vennootschappen zich conformeren aan de overeenkomst alsmede aan op de dienstverlening van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

3.3 Caesar heeft de mogelijkheid om de medewerkers die uitvoering geven aan haar dienstverlening, naar eigen inzicht te vervangen door medewerkers met een gelijk ervarings- en opleidingsniveau.

3.4 Caesar verplicht zich, voor de uitvoering van garantie- en of service werkzaamheden die voortvloeien uit eerder gesloten overeenkomsten met Opdrachtgever, tot beschikbaarheid van medewerkers tot 80% gemeten over een werkweek van 40 uur, zulks behoudens in geval van ziekte en/of overmacht.

3.5 Indien Deliverables zijn overeengekomen en deze door Caesar niet binnen de overeengekomen tijd worden gerealiseerd, ontvangt Opdrachtgever eenmalig de tussen Partijen vastgestelde korting op de projectprijs en zal door Caesar alsnog zorg worden gedragen voor de levering van de Deliverables, tenzij de oorzaak van de niet tijdige realisatie is gelegen in een situatie van overmacht (artikel 7.5) en/of het niet en/of niet tijdig aanleveren van informatie dan wel correcte informatie en/of het anderszins verlenen van medewerking door Opdrachtgever.

4. Verplichtingen Opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever is aan Caesar een vergoeding verschuldigd welke gelijk is aan ofwel:

  1. het aantal door de medewerkers van Caesar bestede uren aan de overeengekomen dienstverlening vermenigvuldigd met het overeengekomen tarief; en/of,
  2. de overeengekomen projectprijs vermeerderd met de door Caesar medewerkers gemaakte kosten welke ingevolge de overeenkomst voor vergoeding in aanmerking komen. Alle vergoedingen worden vermeerderd met de verschuldigde omzetbelasting (BTW).

4.2 Tarieven van Caesar welke de basis vormen voor de vergoeding, worden jaarlijks met ingang van 1 januari geïndexeerd op basis van CBS cijfers voor zakelijke dienstverlening of – naar keuze van Caesar – de meest geëigende in de IT-branche.

4.3 Voor werkzaamheden die naar het oordeel van Caesar geen onderdeel uitmaken van de door Caesar aanvaarde opdracht en desalniettemin door Opdrachtgever worden opgedragen aan een medewerker van Caesar, is Opdrachtgever een vergoeding aan Caesar verschuldigd. Deze vergoeding is gebaseerd op de door Caesar gehanteerde tarieven per tijdseenheid of per functiepunt. Een functiepunt is een rekeneenheid als bedoeld in de door Caesar gestandaardiseerde open calculatie methode.

4.4 Opdrachtgever is in voorkomend geval verantwoordelijk en draagt de kosten voor het tijdig ter beschikking stellen aan een medewerker van Caesar van een werkplek, informatie, apparatuur en programmatuur die voldoen aan alle daarbij behorende verplichtingen uit wet- en regelgeving. Opdrachtgever vrijwaart Caesar volledig voor alle schade die mocht ontstaan door niet nakoming van de verplichtingen uit dit artikellid. Opdrachtgever aanvaardt dat het niet voldoen aan deze verplichtingen vertraging oplevert ten aanzien van de termijn van oplevering.

4.5 Indien Caesar aan Opdrachtgever (digitaal) urenregistratie formulieren beschikbaar stelt, zal Opdrachtgever deze formulieren uiterlijk binnen twee werkdagen beoordelen en ondertekend retourneren. Indien de formulieren door Opdrachtgever niet tijdig zijn geretourneerd of geen opmerking en/of handtekening is geplaatst, staat de juistheid van het door Caesar toegezonden formulier vast en kan daartegen niet meer worden gereclameerd.

4.6 Facturen van Caesar dienen door Opdrachtgever binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden betaald. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever aan Caesar een rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte daarvan, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Indien Opdrachtgever ook na aanmaning in verzuim blijft, zal Caesar haar vordering ter incasso uit handen geven. In dat geval is Opdrachtgever, onverminderd de uitoefening van overige wettelijke rechten door Caesar, verplicht tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten – waaronder begrepen kosten van deskundigen – zulks met een minimum van 15% van het totaal door Opdrachtgever aan Caesar verschuldigde bedrag inclusief rente.

4.7 Opdrachtgever is gehouden om Caesar tijdig correcte informatie te verschaffen welke volgens Caesar noodzakelijk is om uitvoering te geven aan de overeenkomst.

5. Intellectueel eigendom en gebruiksrecht

5.1 Op door Caesar gebruikte werken, reeds ontwikkelde werken alsmede werken, waaronder software, die tot stand komen tijdens de dienstverlening aan Opdrachtgever, rusten de auteursrechten uitsluitend bij Caesar dan wel beschikt zij over rechtsgeldige gebruiksrechten. Op basis van nader overeen te komen voorwaarden is Caesar bereid om Opdrachtgever een gebruiksrecht te verschaffen.

5.2 Voor zover Opdrachtgever aan een Caesar medewerker toegang verleent tot het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken en/of zaken waarop rechten van intellectueel eigendom rusten, vrijwaart Opdrachtgever Caesar tegen de financiële gevolgen van eventuele inbreuken op rechten van derden.

6. Geheimhouding en non-concurrentie

6.1 Partijen verplichten zich over en weer om alle informatie van vertrouwelijke aard – waaronder in ieder geval bedrijfsgevoelige informatie en knowhow – die tussen hen wordt uitgewisseld op passende wijze (technisch en organisatorisch) te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang alsmede door medewerkers en ingeschakelde derden een adequate geheimhoudingsverplichting op te leggen.

6.2 Partijen, waaronder tevens begrepen aan haar gelieerde personen en entiteiten, verplichten zich om na aanvang en gedurende een periode van 12 maanden na de beëindiging van de dienstverlening door Caesar, geen bij de opdracht betrokken medewerkers van elkaar in dienst te nemen dan wel, direct of indirect, buiten de ander om werkzaamheden voor zich te laten verrichten. 6.3 Bij overtreding van de verplichtingen, voortvloeiend uit artikel 6.2 verbeurt de nalatige partij aan de ander een direct opeisbare, niet voor matiging vatbare, boete van EUR 50.000,- per overtreding, vermeerderd met een EUR 5.000,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.

7. Oplevering, garantie en onderhoud

7.1 Werkzaamheden waarbij Caesar verplichtingen op zich heeft genomen die tot een prestatie van Caesar leiden, worden altijd uitgevoerd overeenkomstig de door Caesar gehanteerde standaard methoden. De uitvoering vindt altijd plaats in fasen, als in de methodiek omschreven, waarbij een nieuwe fase pas in uitvoering wordt genomen als de eerdere fase volledig is opgeleverd. De methodiek zal worden omschreven in de met opdrachtgever af te sluiten overeenkomsten.

7.2 De oplevering van een fase of de overeengekomen prestatie, vindt plaats middels een schriftelijke mededeling van Caesar aan Opdrachtgever of door ingebruikname, waaronder ook wordt verstaan het voortzetten van werkzaamheden door Opdrachtgever, waarna de garantieperiode in werking treedt. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, behoort implementatie tot de werkzaamheden van Opdrachtgever. Controle door Opdrachtgever dient binnen 14 dagen na de oplevering te zijn uitgevoerd. Binnen deze periode dienen eventuele afwijkingen van hetgeen is overeengekomen schriftelijk door Opdrachtgever te worden gemeld aan Caesar, waarna overeenkomstig de hieronder geformuleerde garantiebepaling herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd.

7.3 De garantieperiode is drie maanden te rekenen vanaf de opleveringsdatum. De garantie houdt in dat Caesar medewerkers ter beschikking heeft om verbeteringen in de programmatuur aan te brengen, voor zover blijkt dat er niet is geleverd conform de functionele specificaties en dit door Opdrachtgever zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk kenbaar is gemaakt. Caesar garandeert nimmer dat door haar ontwikkelde en bij Opdrachtgever ingezette programmatuur zonder fouten zal werken, dan wel dat alle fouten volledig zullen worden opgelost. Fouten die niet voldoende reproduceerbaar zijn en niet – zo gedetailleerd mogelijk – schriftelijk bij Caesar worden gemeld, vallen buiten enige door Caesar verstrekte garantie. De garantie werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van de overeengekomen tarieven en kosten, tenzij er sprake is van een opdracht op basis van fixed budget, in welk geval de werkzaamheden uit hoofde van de garantie aanspraken kosteloos zullen geschieden. Iedere garantie vervalt indien door of namens Opdrachtgever wijzigingen in de programmatuur zijn aangebracht waaronder niet de wijzigingen worden verstaan die ten behoeve van de implementatie van de programmatuur zijn aangebracht.

7.4 Indien tussen Partijen een onderhoudsovereenkomst is aangegaan, zal een dergelijke opdracht aan Caesar indien niet gespecificeerd, uitsluitend betrekking hebben op correctief onderhoud. Onder correctief onderhoud wordt verstaan het aanbrengen van verbeteringen in de door Caesar beschikbaar gestelde programmatuur, databases en omgeving van de door Opdrachtgever gesignaleerde en schriftelijk gemelde storingen in de werking van die programmatuur, databases en omgeving. Dergelijk correctief onderhoud vindt plaats overeenkomstig de bij Caesar gebruikelijke gestandaardiseerde methoden en technieken. Werkzaamheden in het kader van een onderhoudsovereenkomst zullen worden uitgevoerd tijdens gebruikelijke kantoortijden. Voor werkzaamheden die op verzoek van Opdrachtgever buiten kantooruren plaatsvinden, zullen door Caesar de daarop betrekking hebbende verhoogde tarieven en kosten bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

7.5 Caesar staat niet in dat de informatie beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Als partijen niet een uitdrukkelijke wijze van beveiliging zijn overeengekomen zal de beveiliging voldoen met in acht name van de stand van de techniek en in redelijkheid overeenkomt met kosten die verbonden zijn aan de beveiliging.

7.6 Partijen zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien deze wordt veroorzaakt door overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming in de nakoming door toeleveranciers of opdrachtnemers van Caesar waarvan personeel of zaken worden afgenomen, ziekte van medewerkers die door Caesar zijn ingeschakeld ten behoeve van de dienstverlening aan Opdrachtgever, een elektriciteitsstoring en/of (ver)storing van het internet.

8. Duur en beëindiging

8.1 Indien geen termijn voor de duur van de opdracht is overeengekomen dan wel deze naar haar aard niet door volbrenging eindigt, is ieder der Partijen gerechtigd de overeenkomst door opzegging schriftelijk te beëindigen mits een termijn van minimaal 1 maand in acht wordt genomen.

8.2 Indien Opdrachtgever verlenging van een lopende overeenkomst wenst, zal zij Caesar minimaal 1 maand voorafgaand aan de einddatum schriftelijk daartoe informeren. Caesar is niet verplicht om aan een verzoek tot verlenging gevolg te geven.

8.3 Caesar kan de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tot enige vergoeding van schade te zijn gehouden indien:

  1. Opdrachtgever (al dan niet voorlopig) surséance van betaling wordt verleend,
  2. door of ten laste van Opdrachtgever het faillissement wordt aangevraagd,
  3. de onderneming van Opdrachtgever wordt beëindigd of geliquideerd.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Diensten en werkzaamheden worden door Caesar uitgevoerd in opdracht en voor rekening en risico van Opdrachtgever. Op de uitkomsten van de dienstverlening dan wel op de werkzaamheden, wordt door Caesar geen enkele garantie gegeven, met uitzondering van die welke staat omschreven in artikel 7 van deze algemene voorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van Caesar voor schade uit dien hoofde wordt nadrukkelijk uitgesloten, tenzij de schade mocht zijn ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van Caesar en haar medewerkers.

9.2 Mocht onverminderd hetgeen in artikellid 9.1 is bepaald, Caesar aansprakelijk zijn voor de vergoeding van enigerlei schade, dan komt alleen directe schade voor vergoeding in aanmerking en is de vergoeding gelimiteerd tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Caesar wordt uitbetaald. Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de totale aansprakelijkheid – met inbegrip van schade door dood of lichamelijk letsel – beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen vergoeding, waarbij de bedongen vergoeding voor overeenkomsten met een looptijd van meer dan 12 maanden, gesteld wordt op de bedongen vergoeding voor de periode van 12 maanden. In alle gevallen is de totale vergoeding van directe schade beperkt tot EUR 500.000,-.

9.3 Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade door verlies of verminking van data, is onder alle omstandigheden uitgesloten.

9.4 Opdrachtgever vrijwaart Caesar tegen alle financiële gevolgen van aanspraken van derden in enig verband staand met de uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit de opdracht alsmede alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid. Opdrachtgever verplicht zich om zich adequaat te verzekeren tegen dit risico.

9.5 Enige aanspraak tot vergoeding van schade door Caesar vervalt indien Opdrachtgever niet onverwijld na bekendwording met de schade, schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk Caesar informeert onder vermelding van de schade oorzaak. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Caesar vervalt door het verloop van 12 maanden na het ontstaan van de schade, tenzij Opdrachtgever voor het verstrijken van die periode een rechtsvordering tot vergoeding van schade aanhangig heeft gemaakt.

10. Toepasselijk recht en forumkeuze

10.1 Op alle door Caesar gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten en daaraan verbonden bijlagen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Geschillen tussen Partijen worden in eerste aanleg voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland locatie Utrecht, onverminderd het recht van Caesar om geschillen voor te leggen aan een andere bevoegde rechter in Nederland.